seesai shop

ບໍລິການເດັ່ນ ເນັ້ນຄຸນນະພາບແລະຄວາມປອດໄພ

ໝວດໝູ່ສິນຄ້າສິນຄ້າ

ເລືອກເພື່ອເບິ່ງສິນຄ້າສະເພາະເຈາະຈົງ

ການແພດ

ຊື້ຖັງທາດອາຍ

ສິນຄ້າທົ່ວໄປ

ສັ່ງຕື່ມທາດອາຍ

ສິນຄ້າທີ່ທ່ານອາດສົນໃຈ

ການຂົນສົ່ງ

ຂົນສົ່ງໄວ້ພາຍໃນ1ຊົ່ວໂມງໃນກໍລະນີທີ່ສິນຄ້າມີໃນສະຕອກ ຖ້າສິນຄ້າໂຕໃດບໍ່ມີໃນສະຕອກກໍຈະໄດ້ລໍຖ້າເຄື່ອງປະມານ1ອາທິດ ແຕ່ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍຕາມທາງເຮົາກໍ່ຈະພະຍາຍາມສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ທ່ານຢ່າງໄວທີ່ສຸດ

ການຈ່າຍເງິນ

ສຳລັບການຈ່າຍເງິນທ່ານສາມາດຈ່າຍຜ່ານບັນຊີທະນາຄານເຊິ່ງເຮົາກໍຈະມີວິທີການຈ່າຍເງິນພາຍໃນເວັປໄຊນີ້  ແຕ່ຖ້າວ່າທ່ານໃດບໍ່ສະດວກໃນການຈ່າຍເງິນຜ່ານທາງທະນາຄານ ເຮົາກໍມີວິທີ່ອື່ນໄວ້ບໍລິການທ່ານ

ການບໍລິການທີ່ດີ

ບໍລິການໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈລູກຄ້າ ການບໍລິການຂອງທາງເຮົາຈະແມ່ນ ການສົ່ງເຄື່ອງ ບໍລິການຫຼັງການຂາຍເຊັ່ນ:ການສອນວິທີການນຳໃຊ້ສິນຄ້າ ມີຄໍເຊັນເຕີໄວ້ບໍລິການໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານສັ່ງເຄື່ອງບໍ່ໄດ້

ລູກຄ້າທີ່ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າຈາກເຮົາ

ຜຸ້ທີ່ສັ່ງຊື້ສິນຄ້າ